Værdigrundlag

"Trelleborg Friskole er baseret på den Grundtvig-Koldske tankegang"

Det betyder at:

 • Fortælling og morgensang er en vigtig del af skolegangen
 • Læring om livets facetter og inspiration fra omverdenen prioriteres højt
 • Alle er lige meget værd og alle respekterer hinanden
 • Læring foregår bedst, når børnene er parate til at modtage den
 • Børn skal udvikle sig gennem legen og opleve verden gennem fantasien
 • En sund sjæl i et sundt legeme
 • Vi vedkender os vores historiske arv

Faglige værdier

"Trelleborg Friskole er en faglig og kreativ skole med elever fra 0. til 9. klasse, og skolegangen afsluttes med 9. klasses afgangsprøver"

Det betyder at:

 • Der tages udgangspunkt i den enkelte elev
 • Elevernes engagement og arbejdsglæde er grundlaget for undervisningen
 • Trelleborg Friskole har en praktisk-musisk tilgang til undervisningen
 • Alle elever har som minimum undervisning fra 8-14 hver dag, hvilket giver større mulighed for fokus på det praktisk-musiske i 0. til 6. klasse
 • Der er indlagt længere pauser i løbet af dagen, hvilket øger mulighederne for fordybelse i både leg og det sociale liv på skolen
 • Underviserne på Trelleborg Friskole afspejler en mangfoldighed både med hensyn til faglighed og praktisk erfaring i de fag, der undervises i
 • Således får eleverne det bedste udgangspunkt for faglig læring og viden om verden uden for skolen, og alle elever har mulighed for at udvikle deres potentiale

Fysisk aktivitet

"Fysisk aktivitet og gode kostvaner fremmer børnenes indlæringsevner og er væsentlige elementer i en sund livsførelse og spiller derfor også en vigtig rolle på Trelleborg Friskole"

Det betyder at:

 • Alle børn fra 0. til og med 6. klasse har 2 x 2 timers idræt hver uge
 • Trelleborg Friskole deltager så vidt muligt i diverse idrætsarrangementer sammen med andre skoler
 • Udearealer inddrages så vidt muligt i undervisningen i alle fag
 • Der undervises i praktisk-musiske fag ud over undervisningsministeriets krav
 • Kendskab til gode kost- og motionsvaner inddrages i undervisningen. På sigt skal dette motivere børnene til selv at vælge den fysiske udfoldelse og de gode kostvaner

Sociale værdier

"Trelleborg Friskole har et positivt socialt miljø, hvor fællesskabet prioriteres højt"

Det betyder at:

 • Der er dagligt fælles morgensang og ugentligt fortælletime for alle elever
 • Fællesskabet styrkes ved emneuger, fælles gymnastikopvisninger, lejrskole og skuespil på tværs af klasserne
 • Der i hver enkelt klasse gennemføres aktiviteter, der fremmer fælleskabsfølelsen blandt elever og deres forældre
 • Vi er en skole med mange traditioner - og vi holder dem i hævd og vil gerne have flere
 • Det forventes, at forældre til elever på skolen deltager aktivt i skolens liv og aktiviteter
 • Lærerne møder det enkelte barn med respekt og anerkendelse
 • Eleverne lærer at udvise empati og omsorg for hinanden på tværs af aldersgrupperne og at acceptere hinandens forskelligheder (fysiske, sociale og faglige), så de får mulighed for at udvikle deres potentialer på baggrund af alt dette
"Trelleborg Friskole fokuserer på åben dialog"

Det betyder at:

 • Elever og lærere er medbestemmende på skolen ved, at lærerråd og elevrådsarbejde prioriteres
 • Vi motiverer eleverne til at udtrykke egne meninger og holdninger
 • Vi vægter, at der er en let og naturlig kommunikation elever, forældre, bestyrelse, lærere og ledelse imellem

 

Ovenstående værdigrundlag for Trelleborg Friskole er endeligt vedtaget af skolens bestyrelse

Marts 2009

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk